Đo oxy hòa tan trong nước bằng phương pháp điện cực