Thiết bị ổn nhiệt – Những vấn đề cần quan tâm khi mua