Vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến độ bóng sơn, lớp phủ