Tag - phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho sản phẩm giấy carton sóng

Đơn vị SI trong thử nghiệm giấy carton sóng, phương pháp đo tiêu chuẩn

ĐƠN VỊ SI TRONG THỬ NGHIỆM GIẤY CARTON SÓNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO TIÊU CHUẨN Trong ngành công nghiệp giấy, các phương pháp thử nghiệm được chuẩn hóa tạo thành một ngôn ngữ chung trong việc trao đổi thông tin về các tính chất của sản phẩm giấy. Nó là ngôn ngữ được sử dụng giữa những người bán và những người mua sản phẩm giấy cũng như để trao đổi kiến thức giữa các nhà khoa học và [...]

Read more...